Пищевые добавки Е | Харчові добавки E • Спілка об’єднань громадян «Всеукраїнська Федерація Споживачів «ПУЛЬС»
 • Euro Ncap

Напрями діяльності «ПУЛЬС»

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВФС «ПУЛЬС» НА ПЕРІОД 2012-2013 РОКИ

 1. Сприяння створенню в Україні державної споживчої політики
  1. Створення ВФС «ПУЛЬС» проекту Концепції державної споживчої політики в Україні та просування її для публічного розгляду і прийняття.
  2. Сприяння та участь у побудові державної споживчої політики в Україні на основі прийнятої Концепції.
  3. Висвітлення вимог щодо дотримання принципів превентивності, прозорості та пріоритету інтересів споживачів у прийнятті владних рішень, що стосуються інтересів спільноти споживачів, на всіх етапах створення та запровадження державної споживчої політики.
 2. Розвиток споживчого законодавства України з урахуванням прав та інтересів споживачів
  1. Відстоювання принципу верховенства права у вітчизняному споживчому законодавстві та інтересів споживачів України у збереженні цілісності Закону України «Про захист прав споживачів» стосовно вимог закону у повному спектрі споживання товарів, робіт і послуг, недопущення розпорошення прав споживачів на безпеку та якість продукції по різних законах через вилучення частини положень (зокрема, щодо харчових продуктів тощо) із Закону України «Про захист прав споживачів».
  2. Донесення «голосу споживача» до представників влади і бізнесу в процесі підготовки та прийняття рішень стосовно якості та безпеки споживання, керуючись принципом пріоритету інтересів споживачів перед інтересами будь-яких політичних та корпоративних угруповань, а також враховуючи чисельність спільноти споживачів України, що включає не лише всіх громадян країни, а й громадян інших країн, які перебувають на її території.
  3. Популяризація законодавчих положень Закону України «Про захист прав споживачів» і кращих практик їх ефективного застосування для захисту прав споживачів, прикладів грамотного самозахисту громадян на споживчому ринку з метою активізації громадської позиції споживачів з дотримання їхніх законних прав.
  4. Наближення процесу вітчизняного законотворення із захисту прав та інтересів споживачів до гармонізації та відповідності законодавчих і підзаконних актів вимогам Конституції України, засадам міжнародного та європейського законодавства.
 3. Сприяння втіленню нових підходів до реалізації споживчої політики, визначених на рівні Європейського Союзу
  1. Вивчення та пропагування в суспільстві нових підходів ЄС до побудови та реалізації споживчої політики, викладених у прийнятій та здійснюваній Європейською Комісією  «Стратегії споживчої політики ЄС на 2007-2013 роки», зокрема:
   1. Визнання нерозривного взаємозв’язку між рівнем та якістю споживання і здоров’ям громадян.
   2. Змінення акценту суспільної уваги з можливостей виробників на потреби споживачів.
   3. Запровадження практики громадського моніторингу споживчих ринків та національної споживчої політики.
   4. Підвищення впливу законодавства на вчасні відшкодування постраждалим споживачам при порушенні їх прав суб’єктами бізнесу.
   5. Зміцнення позицій споживачів у відношеннях з іншими ключовими гравцями на споживчому ринку через підвищення рівня освіченості, поінформованості, правової свідомості та особистої відповідальності як покупців/замовників/клієнтів/пацієнтів.
   6. Збільшення впливу споживачів на політику інших секторів економіки.
  2. Вивчення кращих практик та нових тенденцій в розбудові споживчої політики Європейського Союзу та провідних країн-членів ЄС з метою їх адаптації та застосування в реаліях України.
 4. Сприяння зміцненню громадського руху споживачів в Україні через:
  1. Інституційний розвиток неурядових об’єднань споживачів, членів ВФС «ПУЛЬС».
  2. Партнерські стосунки з об’єднаннями споживачів поза межами членства у ВФС «ПУЛЬС».
  3. Залучення молоді до споживчого руху.
  4. Участь лідерів та активістів споживчих об’єднань у розвитку громадянського суспільства та створенні консумерської платформи України.
 5. Розвиток ефективного діалогу між представниками спільноти споживачів і державною владою через:
  1. Застосування підходів превентивності, суспільних дискусій, аналізу можливих ризиків і наслідків прийняття рішень та дій влади у сфері інтересів споживчої спільноти, планування та публічне обговорення зі споживачами майбутніх рішень на стадії їх підготовки владою, надання громадськості відповідної інформації та часу на вивчення питань і визначення позицій для подальшого спільного обговорення.
  2. Визнання переваг інтересів споживачів як чисельно найбільшої громади в суспільстві у випадках різних підходів і точок зору зі сторони громадськості та влади, що є втіленням принципу пріоритету інтересів споживачів перед інтересами різних корпоративних груп.
  3. Створення бар’єрів для недобросовісної ділової практики, в тому числі практики, здійснюваної зі сторони представників влади при прийнятті певних рішень, зокрема під тиском недоброчинного бізнесу.
  4. Пошук та застосування нових механізмів взаємод
 6. Розвиток ефективного діалогу між представниками спільноти споживачів і бізнесом/виробничим сектором через:
  1. Визначення спільних інтересів і дієвих механізмів для оздоровлення споживчого ринку.
  2. Визнання підприємцями законних прав споживачів, підтвердження такої позиції в практичній діяльності.
  3. Ведення доброчинного бізнесу та введення бар’єрів для недобросовісної ділової практики.
  4. Дотримання засад соціально відповідального бізнесу та дружнього ставлення до споживачів своєї продукції, етики взаємовідносин.
  5. Пошук та застосування ефективних механізмів взаємодії, зокрема через вивчення попиту та очікувань споживачів тощо.
  6. Підтримка положень (базових засад реалізації суспільної місії на користь спільноти споживачів) Консумерської Асамблеї України та спільної діяльності в рамках КАУ.
 7. Проведення незалежних споживчих досліджень в інтересах споживачів, у тому числі:
  1. Порівняльні тестування товарів, робіт і послуг для споживачів.
  2. Моніторинг цін, громадської думки/оцінки ситуацій в різних сегментах споживчого ринку.
  3. Опитування споживачів.
  4. Інституціональний розвиток незалежної споживчої експертизи.
 8. Проведення інформаційних кампаній, зокрема з питань:
  1. Дотримання та захисту законних прав різних категорій споживачів: клієнтів фінансових установ та інших суб’єктів споживчого ринку, пацієнтів, людей з обмеженими фізичними можливостями, незахищених верств громадян та інших.
  2. Надання своєчасної, повної та достовірної інформації для споживачів зі сторони органів влади, виробників продукції, надавачів послуг, ЗМІ тощо.
  3. Кращих європейських, світових і вітчизняних практик із захисту прав споживачів.
  4. Діяльності громадських коаліцій в інтересах споживачів.
  5. Здорового способу життя та здорового споживання, збереження навколишнього середовища.
 9. Розвиток інформаційного поля для споживачів, включаючи:
  1. Інтернет ресурси (зокрема, Портал споживача), публікації, виступи та інтерв’ю лідерів і активістів споживчого руху.
  2. Співпрацю зі ЗМІ та інформаційними агентствами.
  3. Просвіту та системну освіту споживачів.
  4. Поширення інформації за результатами проведення порівняльного тестування і всіх інших споживчих досліджень, інформаційних кампаній, програм і проектів в інтересах спільноти споживачів.
  5. Проведення відповідних публічних акцій.
  6. Розвиток партнерства на користь споживачів.
 10. Підтримка місцевих ініціатив в інтересах споживчої громади на рівні:
  1. Органів місцевого самоврядування.
  2. Залучення місцевих об’єднань споживачів до участі в національних, регіональних та місцевих програмах і проектах.
  3. Спільної дії із іншими ОГС і місцевою владою.
  4. Тренінгів, заходів з навчання та підвищення кваліфікації з питань захисту прав споживачів для представників об’єднань споживачів, суб’єктів господарської діяльності, органів державної влади.
 11. Розвиток міжнародного співробітництва на рівні:
  1. СНД.
  2. Європейської співпраці.
  3. Міжнародних/всесвітніх організацій.
 12. Участь представників споживчої громадськості у процесі стандартизації, враховуючи, що:
  1. Стандартизація є способом формування норм якості життя.
  2. Стандарти стосуються інтересів споживачів скрізь і кожний день.
  3. Передовий досвід діяльності неприбуткової організації «Європейська асоціація координації споживчого представництва у процесах стандартизації» (ANEC) став своєрідним рупором європейських споживачів у галузі стандартизації та пов’язаному з нею законодавчому процесі.
  4. Рекомендації ISO/IEC (ISO/IEC/GEN 01:2001), тепер IFC, з питань споживчої стандартизації зазначають:
  5. Надання підтримки національним органам стандартизації та технічного регулювання щодо участі в ініціативах ІSО/IEC, направлених на стимулювання споживчого представництва у стандартизації.
  6. Важливість для кожної країни розробки  Положення на національному рівні про участь  споживачів у створенні програм стандартизації, а також у прийнятті всіх важливих рішень, що стосуються інтересів споживачів.
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Закон на твоєму боці
 • Закон на твоєму боці
 • Закон на твоєму боці
 • Навчально-методичний посібник "Основи споживчих знань" | Учебно-методическое пособие "Основы потребительских знаний"
 • Закон на твоєму боці
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Закон на твоєму боці
 • Заберіть це назад | Заберите это назад
 • Термін зебрігання ПРОДУКТІВ не цікавить любітелів екстремальних відчуттів. | Срок хранения ПРОДУКТОВ не интересует любителей эктремальных ощущений