• Спілка об’єднань громадян «Всеукраїнська Федерація Споживачів «ПУЛЬС»
 • Euro Ncap

Стратегія діяльності «ПУЛЬС»

Мета

Дана Стратегія покликана висвітлити головні напрями діяльності Спілки об’єднань споживачів «Всеукраїнська федерація споживачів «ПУЛЬС» на найближчу та віддалену перспективу, починаючи з 2012 року, для зміцнення позиції споживачів у стосунках з владою та бізнесом, сприяння інституціональному розвитку громадських організацій споживачів та потенціалу споживчого руху України в цілому.

Базові засади

 • Вітчизняного законодавства:
  • Конституція України
  • Цивільний Кодекс України
  • Закон України «Про захист прав споживачів»
  • Закон України «Про об`єднання громадян»
 • Міжнародного законодавства:
  • Керівні принципи Організації Об’єднаних Націй для захисту прав споживачів, розширені у 1999 році;
  • «Хартія захисту споживачів», ухвалена в 1973 році ХХV сесією Консультативної Асамблеї Євросоюзу (Резолюція №543);
  • Комплекс справедливих принципів і правил, узгоджених Генеральною Асамблеєю ООН (Резолюція № 35/63 від 5 грудня 1980 року) на багатосторонніх засадах, для контролю за обмеженням недобросовісної ділової практики;
  • Керівні принципи Всесвітньої організації союзів споживачів (Consumers International);
  • Стратегія споживчої політики Європейського Союзу на 2007-2013 роки.

 

Головні принципи

Принцип пріоритету інтересів споживачів перед інтересами політичних та корпоративних угруповань при прийнятті владних рішень.

Дотримання цього принципу створює підґрунтя для зміцнення позицій спільноти споживачів і забезпечення авторитету державних рішень в суспільстві та їхньої підтримки зі сторони громадських об’єднань споживачів на шляху створення громадянського суспільства.
Дії ВФС «ПУЛЬС» - сприяння підвищенню впливу організацій громадянського суспільства (ОГС) на зміст і якість відповідних рішень влади, зокрема через участь та ініціювання громадського обговорення, проведення публічних консультацій, участь у процесі розвитку вітчизняного законодавства та його адаптації до законодавства ЄС, членство в громадських радах виконавчих органів центральної влади.

Принцип соціального діалогу між державою та громадським сектором (організаціями громадянського суспільства) у сфері дотримання та захисту прав споживачів.

Здатність органів державної влади «почути голос споживача» може стати дієвим інструментом, певним індикатором у визначенні найбільш актуальних потреб та очікувань суспільства як спільноти споживачів.

Дії ВФС «ПУЛЬС» - сприяти визнанню владою пріоритетності державної політики захисту прав споживачів, враховуючи безперечну кількісну більшість спільноти споживачів у порівнянні з іншими соціальними громадами в суспільстві.
Позиція ВФС «ПУЛЬС» - фокус державної та суспільної уваги має бути зосереджений на здійсненні відкритого діалогу у форматі «влада – спільнота споживачів».

Принцип превентивності у побудові державної політики та відповідної діяльності у сфері захисту прав споживачів.

Забезпечення випереджальних дій, як свідчить практика, спрацьовує для недопущення порушення прав споживачів та своєчасне здійснення відповідних заходів із захисту цих прав, а також прийняття державних рішень із залученням до їх підготовки  лідерів і представників громадського споживчого руху.
Дії ВФС «ПУЛЬС» - поширювати та зміцнювати партнерство з представниками влади та бізнесу для кращого розуміння позицій сторін і пошуку ефективних рішень для попередження можливих проблем, ризиків, конфлікту інтересів.

Принцип верховенства права у сфері захисту прав споживачів.

Базується на положеннях європейського та міжнародного законодавства на захист інтересів і прав споживачів, а також Конституції України, яка стоїть на захисті прав громадян і не дозволяє знижувати досягнутий рівень прав. Незважаючи на це, країна вже має прецедент щодо звуження прав споживачів через наступ на їх законні права представників недоброзичливого бізнесу. Так, у 2006 році відбулися антиконституційні зміни Закону України «Про захист прав споживачів», які знецінили право споживача на придбання якісного товару та державні гарантії забезпечення споживачам якісного споживання.

Дії ВФС «ПУЛЬС» - сприяти відновленню звужених прав споживачів, врахуванню цих підходів у процесі розвитку українського законодавства, суворому дотриманні конституційних норм на основі принципу верховенства права.

Принцип спільності зусиль влади та громадських об’єднань у створенні бар’єрів для недобросовісної ділової практики.

Цей принцип особливо важливий для розвитку в Україні суспільної атмосфери неприйняття недобросовісної ділової практики, вчиненої зі сторони бізнесових кіл по відношенню до споживачів. Створення конкретних механізмів протидії недоброчинним практикам важливо з точки зору підтримання авторитету державної політики захисту прав споживачів всередині країни та покращення міжнародного іміджу України серед європейської та світової спільноти, а також у сприянні дружньої та доброзичливої практики ведення бізнесу.

Дії ВФС «ПУЛЬС» - сприяти поширенню кращих зарубіжних і вітчизняних практик захисту прав споживачів, ініціювати та впроваджувати нові механізми для поєднання зусиль між владою, бізнесом і споживачами, зокрема через діяльність Консумерської Асамблеї України (КАУ), яка дозволяє розробляти і втілювати в життя спільні програми у форматі держава-бізнес-споживачі.

Принцип прозорості та відкритості державної політики і відповідних дій органів виконавчої влади щодо захисту прав споживачів.

Прозорість та відкритість (transparency)  позицій і конкретних дій влади є суттєвою умовою створення та підвищення довіри в суспільстві до соціально-економічної політики держави, включаючи сферу споживання та якість життя людей, дотримання законних і захист порушених прав споживачів, наближення до кращих стандартів країн Європейського Союзу та інших розвинених держав світу.
Дії ВФС «ПУЛЬС» - сприяти поширенню інформації та впровадженню кращих практик ЄС в Україні стосовно того, що за європейськими стандартами публічні обговорення та консультації не починаються без документу з визначення та висвітлення суті проблеми (або ініціативи, або суспільно важливого питання), обґрунтування позицій сторін, зацікавленої суспільної аудиторії тощо.

Принцип здорового споживання з урахуванням інтересів нинішніх і майбутніх поколінь.

Сприяння формуванню здорового споживання як суттєвої складової здорового способу життя людини та збереження чистого навколишнього середовища є важливим елементом підтримання громадського здоров’я, одного зі стратегічних ресурсів держави.
Дії ВФС «ПУЛЬС» - інформувати суспільство про невід’ємну взаємопов’язаність таких чинників як здоров’я громадян, з однієї сторони, та якістю і безпекою споживання (у більш широкому розумінні – якістю життя), з іншої сторони, сприяти запровадженню цієї позиції в практику. Такий підхід визначений також у документі «Стратегія споживчої політики ЄС на 2007-2013 роки», де ці напрями поєднані під патронатом одного з  європейських комісарів як свідоцтво нерозривного зв’язку між рівнем та якістю споживання і здоров’ям громадян.

Принцип пріоритетності позиції нижчої ланки влади у прийнятті відповідних рішень та здійсненні діяльності на місцевому рівні.

Даний підхід підтримує всеохоплюючий базовий принцип, важливий для розвитку місцевих ініціатив відповідно до потреб громади на рівні міста, району, селища. Серед найважливіших потреб – потреби споживачів товарів, робіт і послуг.
Дії ВФС «ПУЛЬС» - сприяти активізації впливу місцевих ОГС, включаючи об’єднання споживачів, на рішення влади в інтересах місцевої громади, здійснення суспільного діалогу, залучення ЗМІ, наслідуючи відомий у світі вислів «Життя твориться на місцях».

Принцип сталого споживання

Даний принцип важливий не лише для розвитку та просування державної політики захисту прав споживачів, а й особливо для її інтеграції та гармонізації з державною політикою в інших галузях, з соціально-економічною політикою держави в цілому.

Дії ВФС «ПУЛЬС» - просувати інтереси споживчої спільноти до представників різних секторів економіки, державного управління, сегментів споживчого ринку, громадянського суспільства. При цьому базовими засадами є підходи, визначені в документі «Стратегія споживчої політики ЄС на 2007-2013 роки»:
метою Стратегії є стабільний розвиток внутрішнього ринку ЄС та поточний вплив Європейської Комісії на повсякденне життя громадян ЄС, який забезпечується через зміну акценту з можливостей виробників на потреби споживачів, що є принциповим підходом. Значна увага Стратегії ЄС зосереджена на випереджаючому розвитку тих сегментів ринку, що краще відповідають потребам споживачів.

Принцип єдності та гармонізації з політикою ЄС

Цей принцип передбачає комплексний підхід на єдиних принципових засадах до ефективного розвитку та впровадження в Україні державної політики захисту прав споживачів в рамках загальної соціально-економічної політики національного рівня та її гармонізації з політикою ЄС.

Дії ВФС «ПУЛЬС» - сприяти системним змінам в житті українського суспільства як споживчої спільноти на шляху євроінтеграції України, вивченню та адаптації кращих практик і стандартів споживання в ЄС і країнах-членах для їх втілення на вітчизняному ґрунті. Зокрема, через участь в реалізації програм і проектів європейського спрямування, у фокусі яких визначені інтереси споживачів.

 

 • Закон на твоєму боці
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Закон на твоєму боці
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Закон на твоєму боці
 • Навчально-методичний посібник "Основи споживчих знань" | Учебно-методическое пособие "Основы потребительских знаний"
 • Закон на твоєму боці
 • Термін зебрігання ПРОДУКТІВ не цікавить любітелів екстремальних відчуттів. | Срок хранения ПРОДУКТОВ не интересует любителей эктремальных ощущений
 • Закон на твоєму боці
 • Заберіть це назад | Заберите это назад